--}} مسعود محمدی رهورد - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
مسعود محمدی رهورد

مسعود محمدی رهورد

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس از روی جزوه میباشد حضور و غیاب دارای اهمیت بالایی میباشد از جزوه و از بیست نمره میباشد ،اگر جزوه ایشون را کامل مطالعه کنید پاس میشوید

1396