مسعود محمدی رهورد

استاد مسعود محمدی رهورد

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تدریس از روی جزوه میباشد حضور و غیاب دارای اهمیت بالایی میباشد از جزوه و از بیست نمره میباشد ،اگر جزوه ایشون را کامل مطالعه کنید پاس میشوید

سال 1396

ثبت نام اساتید