لیلی میر مومن

استاد لیلی میر مومن

1.1 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

0.5

نمره

1

امتحان

1

اخلاق

2

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

از روی کتاب مثال حل میکند از سوال های حل شده سوال میدهد

سال 1396

رشته های مرتبط

  • مهندسی شیمی
ثبت نام اساتید