مهدی شهریاری

استاد مهدی شهریاری

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تدریس ایشون متوسط میباشد کلاس ایشون خشک نمیباشد با دست باز تصحیح میکنند و ارفاق بسیار میکنند (اکثرا از ایشون راضی بودند و با نمره بالا پاس شدند)

سال 1396

ثبت نام اساتید