بابک توکلی فرد اهری

بابک توکلی فرد اهری

2.9 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2.7

نمره

3.7

امتحان

2.7

اخلاق

2.7

میانگین نمره

19

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق قدرت

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار