موسوی سید احمد

موسوی سید احمد

2 (6 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2.2

نمره

1.7

امتحان

1.8

اخلاق

2.3

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

دانشگاه های تدریسی