سوان سهرائی

سوان سهرائی

2.9 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.4

نمره

2.8

امتحان

2.8

اخلاق

3.4

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

آمار ریاضی

مدیریت بازرگانی

مهندسی برق

برق - مهندسی کنترل

مهندسی مکانیک