پوریا پدرام

استاد پوریا پدرام

2.6 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

2.5

نمره

2.5

امتحان

2.5

اخلاق

3

میانه نمرات

12

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

تمام گزارش کاراشو دقیق نوشتم سر همهه کلاساش حاضر بودم چه نمره ای گرفتم؟ 12 :///

سال 1402

رشته های مرتبط

  • physics
  • مهندسی انرژی
ثبت نام اساتید