مهدی پاک سرشت

مهدی پاک سرشت

3.3 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3

نمره

4

امتحان

2.3

اخلاق

3.7

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

رشته های مرتبط

مهندسی برق قدرت

حقوق