حسین کاظم

حسین کاظم

3.4 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3

نمره

3.5

امتحان

3.5

اخلاق

3.5

میانگین نمره

16

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

من با این استاد استاتیک / مقاومت مصالح / رسم فنی پاس کردم خیلی نمره خوب میده


رشته های مرتبط

مهندسی عمران