حسین کاظم

استاد حسین کاظم

3.6 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

3.3

نمره

3.7

امتحان

3.7

اخلاق

3.7

میانه نمرات

16

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد

نظرات

من با این استاد استاتیک / مقاومت مصالح / رسم فنی پاس کردم خیلی نمره خوب میده

سال 1400

رشته های مرتبط

  • مهندسی عمران
ثبت نام اساتید