مسعود دبیروزیری

مسعود دبیروزیری

2 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

1.4

نمره

1.2

امتحان

3.2

اخلاق

2

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر