محسن ذوقی

محسن ذوقی

1.3 (4 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

0.5

نمره

3.5

امتحان

0.5

اخلاق

0.8

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر