کتاب مقدمه ای بر اطلاعات کوانتومی

محمود فتحی


حجم: 815 KB

دانلود: 8
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب حقوق فناوری اطلاعات مقدمه ای بر حقوق تجارت الکترونیک جلد اول طاهر حبیب زاده
کتاب مکانیک کوانتومی 2 پویا محمد حسینی
کتاب مکانیک کوانتومی نورالدین زتیلی
کتاب گرانش کوانتومی برایس دویت
کتاب ذخیره و بازیابی اطلاعات مانینگ
کتاب مقدمه ای بر توپولوژی جبری کریم صدیقی
کتاب مقدمه ای بر آمار و احتمال ش. م. راس
کتاب مقدمه ای بر نظریه اعداد محسن اصغری
کتاب راهنمای فیزیک دانشگاهی-مقدمه و فهرست - پاسخنامه و لغت نامه سرز-زیمانسکی-هیو یانگ
کتاب مقدمه ای بر جبر تعویض پذیر و نظریه اعداد سوکمار داس آدهی کاری -ترجمه منصور معتمدی
کتاب مقدمه ای بر عدالت کیفری در ایالات متحده آمریکا علی پورمعصومی
کتاب حقوق فناوری اطلاعات حقوق قراردادها در گستره قراردادهای الکترونیک جلد 2 طاهر حبیب زاده
کتاب واژه‌نامه پایه کتابداری، اطلاع‌رسانی و فناوری اطلاعات زهرا تهوری
کتاب مقدمه ای بر اصول و قواعد تنقیح قوانین ابوالفضل الموتیان
کتاب حقوق فناوری اطلاعات دادگاه صالح و قانون حاکم در بستر قراردادهای الکترونیک جلد 3 طاهر حبیب زاده
کتاب مقدمه و متن پیشنویس قانون اساسی ابوالحسن بنی صدر
کتاب مجموعه قوانین فناوری و اطلاعات ایران نصرالله جهانگیرد - خسرو سلجوقی
کتاب مقدمه ای بر بازرسی چشمی م. آ