کتاب نظریه گالوا

ژوزف روتمن -ترجمه علی نجات دارابی


حجم: 3 MB

دانلود: 3
یا
دسترسی به همه موارد
با خرید اشتراک، همه دانلود ها رایگان خواهند شد.ناشرینی که به اشتباه، کتب آنها توسط کاربران در سایت آپلود شده برای درخواست حذف تماس بگیرند.

موارد مشابه

کتاب نظریه گالوا پاوامن مورتی -ترجمه محمد تقی دیبایی
کتاب نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن شووینگ تی. لین -ترجمه عمید رسولیان
کتاب نظریه پردازان و مشاهیر مدیریت
کتاب راهنما و تشریح مسائل نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن علیرضا احمدی و محمدرضا زمانی
کتاب نظریه طبیعی مجموعه ها هالموس -ترجمه عبدالحمید دادالله
کتاب حل تمرین نظریه زبان ها و ماشین ها
کتاب نظریه‌ها و روش ‌های طراحی حیدر جهان بخش
کتاب نظریه اعداد حسن دقیق
کتاب نظریه های ساخت شهر قابل استفاده برای دانشجویان شهرسازی
کتاب مقدمه ای بر نظریه اعداد محسن اصغری
کتاب نظریه زبان ها و ماشین ها
کتاب نظریه جبری اعداد هری پالارد -ترجمه شهناز طاهری
کتاب درسهایی از نظریه گراف علی رضا علیپور
کتاب سیر تحول و تکامل نظریه های سازمان و مدیریت
کتاب مقدمه ای بر جبر تعویض پذیر و نظریه اعداد سوکمار داس آدهی کاری -ترجمه منصور معتمدی
کتاب بازرگانی بین الملل نظریه ها و کاربردها
کتاب ورودی به نظریه اعداد حمیدرضا امیری
کتاب بررسی مهمترین نظریه های مدیریت علی رضائیان