رامین شقاقی کندوان

رامین شقاقی کندوان

2 (5 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

1.4

نمره

2

امتحان

2.8

اخلاق

1.6

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.


رشته های مرتبط

مهندسی برق الکترونیک

مهندسی برق

برق - مهندسی مخابرات

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار