فیضی زاده

استاد فیضی زاده

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تدریس ایشان از روی جزوه میباشد و اینکه حضور و غیاب برایشان اهمیت دارد و برای حضور و غیاب نمره ی کمکی درنظر میگیرند جزوه بسیار مختصر و مفید و کاملی ارائه میدهند میانترم ندارد و امتحان پایانی از 20 نمره میباشد

سال 1396

ثبت نام اساتید