فیضی زاده

فیضی زاده

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس ایشان از روی جزوه میباشد و اینکه حضور و غیاب برایشان اهمیت دارد و برای حضور و غیاب نمره ی کمکی درنظر میگیرند جزوه بسیار مختصر و مفید و کاملی ارائه میدهند میانترم ندارد و امتحان پایانی از 20 نمره میباشد

1396