#مهسا_امینی
ملک تاج اسکوویی

ملک تاج اسکوویی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس ایشان به صورت جزوه میباشد جزوه کامل و جامعی ارائه میدهند درضمن حضور وغیاب برایشان از اهمیت بالایی برخوردار است فعالیت کلاسی برایشان اهمیت ویژه ای داردسوالات مهم و امتحانی یکبار در جلسه اخر یکبار مرورخواهد شد میانترم ندارد و امتحان پایانی از 20 نمره میباشد