ملک تاج اسکوویی

ملک تاج اسکوویی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس ایشان به صورت جزوه میباشد جزوه کامل و جامعی ارائه میدهند درضمن حضور وغیاب برایشان از اهمیت بالایی برخوردار است فعالیت کلاسی برایشان اهمیت ویژه ای داردسوالات مهم و امتحانی یکبار در جلسه اخر یکبار مرورخواهد شد میانترم ندارد و امتحان پایانی از 20 نمره میباشد