ملک تاج اسکوویی

استاد ملک تاج اسکوویی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


اکثر نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تدریس ایشان به صورت جزوه میباشد جزوه کامل و جامعی ارائه میدهند درضمن حضور وغیاب برایشان از اهمیت بالایی برخوردار است فعالیت کلاسی برایشان اهمیت ویژه ای داردسوالات مهم و امتحانی یکبار در جلسه اخر یکبار مرورخواهد شد میانترم ندارد و امتحان پایانی از 20 نمره میباشد

سال 1396

ثبت نام اساتید