مریم داوودی

مریم داوودی

3 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

3

نمره

3

امتحان

3

اخلاق

3

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

حضور و غیاب برایشان اهمیت بسیار بالایی داردحضور و غیاب برایشان اهمیت بسیار بالایی داردنحوه تدریس ایشان باتوجه به مقتضیات رشته هاا متفاوت میباشد

1396

رشته های مرتبط

شیمی محض

حسابداری