عروجی

استاد عروجی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

ایشان درس رو به صورت جزوه تدرریس میکنند و حضور و غیاب برایشان اهمیت ندارد ولی فعالیت کلاسی 1 نمره در امتحان پایانی دارد ایشان درس رو به صورت جزوه تدرریس میکنند و حضور و غیاب برایشان اهمیت ندارد ولی فعالیت کلاسی 1 نمره در امتحان پایانی دارد

سال 1396

ثبت نام اساتید