--}} عروجی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
عروجی

عروجی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

ایشان درس رو به صورت جزوه تدرریس میکنند و حضور و غیاب برایشان اهمیت ندارد ولی فعالیت کلاسی 1 نمره در امتحان پایانی دارد ایشان درس رو به صورت جزوه تدرریس میکنند و حضور و غیاب برایشان اهمیت ندارد ولی فعالیت کلاسی 1 نمره در امتحان پایانی دارد

1396