--}} برز ابادی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
برز ابادی

برز ابادی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

درس به صورت جزوه تدریس میشود و حضور و غیاب برایشان اهمیت دارد و فعالیت کلاسی بسیار مهمه و 3 نمره در امتحان پایانی دارد میانترم ندارد و امتحان پایانی از 17 نمره میباشد

1396