--}} علی بخشی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
علی بخشی

علی بخشی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

ایشان درس رو به صورت جزوه تدریس میکنند و فعالیت کلاسی و حضور و غیاب در نمره پایانی موثراست امتحان میانترم ندارد و امتحان پایانی از 20 نمره میباشد

1396