--}} بیگ پناه - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
بیگ پناه

بیگ پناه

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس درس از طریق جزوه میباشد جزوه بسیار جامع و کاملی دارند بسیار سختگیرهستند حضور غیاب و فعالیت کلاسی برایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که 2 الی 4 نمره درنظرگرفته شده است میانترم ندارد و امتحان پایانی از 16 یا 18 نمره میباشد

1396