بیگ پناه

استاد بیگ پناه

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تدریس درس از طریق جزوه میباشد جزوه بسیار جامع و کاملی دارند بسیار سختگیرهستند حضور غیاب و فعالیت کلاسی برایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که 2 الی 4 نمره درنظرگرفته شده است میانترم ندارد و امتحان پایانی از 16 یا 18 نمره میباشد

سال 1396

ثبت نام اساتید