بهرام سلطانی

بهرام سلطانی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

ایشان درس رو به صورت جزوه تدریس میکنندو حضور و غیاب برایشان از اهمیت بالایی برخوردار نیست ولی فعالیت کلاسی از اهمیت بالایی برخوردار است امتحان میانترم ندارد و امتحان پایانی از 20 نمره میباشد

1396