تقی زاده

استاد تقی زاده

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

حضور و غیاب مهمه برای ایشان واز روی جزوه تدریس میکنند فعالیت کلاسی برایشان اهمیت دارد میانترم ندارد و امتحان ایشان از روی جزوه میباشد امتحان پایانی 20 نمره میباشد.

سال 1396