--}} تقی زاده - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
تقی زاده

تقی زاده

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

حضور و غیاب مهمه برای ایشان واز روی جزوه تدریس میکنند فعالیت کلاسی برایشان اهمیت دارد میانترم ندارد و امتحان ایشان از روی جزوه میباشد امتحان پایانی 20 نمره میباشد.

1396