--}} علی قلی زاده - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
علی قلی زاده

علی قلی زاده

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

ایشان درس رو از رو جزوه تدریس میکنند حضور و غیاب و فعالیت کلاسی مهم نیست امتحان میانترم ندارند

1396