علی قلی زاده

استاد علی قلی زاده

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

ایشان درس رو از رو جزوه تدریس میکنند حضور و غیاب و فعالیت کلاسی مهم نیست امتحان میانترم ندارند

سال 1396

ثبت نام اساتید