امین رستمی معتمد

استاد امین رستمی معتمد

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


اکثر نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

ایشان درس را به صورت جزوه و طبقه بندی درس میدهند و حضور و غیاب برایشان زیاد اهمیت ندارد فعالیت کلاسی برای ایشان اهمیت دارد امتحان ایشان از همان جزوه ایست که تدریس میکنند

سال 1396

ثبت نام اساتید