--}} امین رستمی معتمد - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
امین رستمی معتمد

امین رستمی معتمد

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

ایشان درس را به صورت جزوه و طبقه بندی درس میدهند و حضور و غیاب برایشان زیاد اهمیت ندارد فعالیت کلاسی برای ایشان اهمیت دارد امتحان ایشان از همان جزوه ایست که تدریس میکنند

1396