--}} سارا زمانی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
سارا زمانی

سارا زمانی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

ایشان درس را به طور جزوه تدریس میکنند حضور و غیاب برایشان اهمیت ندارد ارائه تحقیق وکنفرانس فعالیت کلاسی اهمیت فراوان دارد امتحان میانترم از 5 نمره و امتحان پایانی از 15 نمره میباشد امتحان ایشان از جزوه خودشان میباشد

1396