سارا زمانی

استاد سارا زمانی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

ایشان درس را به طور جزوه تدریس میکنند حضور و غیاب برایشان اهمیت ندارد ارائه تحقیق وکنفرانس فعالیت کلاسی اهمیت فراوان دارد امتحان میانترم از 5 نمره و امتحان پایانی از 15 نمره میباشد امتحان ایشان از جزوه خودشان میباشد

سال 1396

ثبت نام اساتید