مریم ادیب زاده

استاد مریم ادیب زاده

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

حضور و غیاب ندارد فعالیت کلاسی ندارد ایشان درس رو از رو جزوه تدریس میکنند میانترم از 5 نمره و امتحان پایانی از 15 میباشد

سال 1396

ثبت نام اساتید