--}} مریم ادیب زاده - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
مریم ادیب زاده

مریم ادیب زاده

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

حضور و غیاب ندارد فعالیت کلاسی ندارد ایشان درس رو از رو جزوه تدریس میکنند میانترم از 5 نمره و امتحان پایانی از 15 میباشد

1396