سمیه محفوظی

استاد سمیه محفوظی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


اکثر نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تدریس ایشان از طریق جزوه میباشد حضور وغیاب برایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار است درس رو به صورت اجمالی توضیح میدهند فعالیت کلاسی تا 2 نمره کمکی در نمره پایانی تاثیر دارد میانترم ندارد و امتحان پایانی از 20 نمره میباشد

سال 1396

ثبت نام اساتید