مریم مهجوری ثابت

استاد مریم مهجوری ثابت

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تدریس ایشان به صورت جزوه تایپ شده میباشد و حضور و غیاب از اهمیت بالایی برخوردار نیست امتحان میانترم از 4 نمره و 2 نمره فعالیت کلاسی و 14 نمره امتحان پایانی میباشد

سال 1396

ثبت نام اساتید