اکبر انتظااری

استاد اکبر انتظااری

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تدریس ایشان از روی جزوه میباشد و اینکه حضور و غیاب برایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار است میانترم ندارد و امتحان پایانی از 20 نمره میباشد

سال 1396

ثبت نام اساتید