--}} گلناز ادابی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
گلناز ادابی

گلناز ادابی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس درس از طریق جزوه و حضور وغیاب برایشان اهمیت دارد جزوه بسیار مختصر و مفیدی تدریس میکنند میانترم ندارد و امتحان از همان 20 نمره میباشد

1396