--}} لواسانی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
لواسانی

لواسانی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس ایشان از روی کتاب میباشد و حضور و غیاب از اهمیت بالا میباشد 2 نمره فعالیت کلاسی یا کار تحقیقی درنظر گرفته شده است ایشان سوال امتحانی ارائه میدن و از همان سوالات امتحان ب عمل خواهد امد امتحان میانترم از 4 نمره و امتحان پایانی از 14 نمره و 2 نمره هم برای فعالیت کلاسی یا تحقیق میباشد

1396