لواسانی

استاد لواسانی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تدریس ایشان از روی کتاب میباشد و حضور و غیاب از اهمیت بالا میباشد 2 نمره فعالیت کلاسی یا کار تحقیقی درنظر گرفته شده است ایشان سوال امتحانی ارائه میدن و از همان سوالات امتحان ب عمل خواهد امد امتحان میانترم از 4 نمره و امتحان پایانی از 14 نمره و 2 نمره هم برای فعالیت کلاسی یا تحقیق میباشد

سال 1396

ثبت نام اساتید