سر کار  اورانوس پریور

استاد سر کار اورانوس پریور

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

نوع تدریس ایشان براساس کتاب میباشد و به طور جامع درس میدهند حضور و غیاب برایشان اهمیت دارد ارائه کنفرانس 2 نمره در امتحان پایانی دارد امتحان میانترم ایشان از 4 نمره و امتحان پایانی از 16 نمره میباشد

سال 1396

ثبت نام اساتید