--}} سر کار اورانوس پریور - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
سر کار  اورانوس پریور

سر کار اورانوس پریور

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

نوع تدریس ایشان براساس کتاب میباشد و به طور جامع درس میدهند حضور و غیاب برایشان اهمیت دارد ارائه کنفرانس 2 نمره در امتحان پایانی دارد امتحان میانترم ایشان از 4 نمره و امتحان پایانی از 16 نمره میباشد

1396