آذرخش صبری بقایی

آذرخش صبری بقایی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

حضور و غیاب برایشان اهمیت ندارد ولی فعالیت کلاسی و حل تمارین 4 نمره دارد ایشان درس رابه طور کامل و کلی درس میدهند امتحان میانترم ندارد امتحان پایانی از 16 نمره میباشد

1396