--}} موسی بیات - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
موسی بیات

موسی بیات

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس درس از روی کتاب حضور و غیاب تاثیر مهمی در نمره پایانی دارد و اینکه سوالات امتحانی داده میشود و ازهمان سوالات امتحان ب عمل خواهد امد امتحان پایانی از 20 نمره میباشد و میانترم ندارد

1396