--}} حسین اسا - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
حسین اسا

حسین اسا

0.8 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

0.5

نمره

1

امتحان

1

اخلاق

0.5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نمی دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس از کتاب میباشد و اینکه حضور و غیاب برایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و کنفرانس نیز 2 نمره کمکی درنظر گرفته شده است میانترم ندارد امتحان پایانی از 20 نمره میباشد

1396

رشته های مرتبط

مترجم ها

مهندسی عمران