مریم ظرافت

استاد مریم ظرافت

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تدریس از روی کتاب میباشد و اینکه حضور و غیاب برایشان از اهمیت بالایی برخوردار است (ایشان سوال امتحانی ارائه میدهند) میانترم 3 نمره و کنفرانس 2 نمره دارد و امتحان پایانی از 15 نمره میباشد

سال 1396

ثبت نام اساتید