مریم ظرافت

مریم ظرافت

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

تدریس از روی کتاب میباشد و اینکه حضور و غیاب برایشان از اهمیت بالایی برخوردار است (ایشان سوال امتحانی ارائه میدهند) میانترم 3 نمره و کنفرانس 2 نمره دارد و امتحان پایانی از 15 نمره میباشد

1396