--}} سیاوش چهره برق - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
سیاوش چهره برق

سیاوش چهره برق

2.5 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به کمی تلاش

تدریس

2.5

نمره

2.5

امتحان

2.5

اخلاق

2.5

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

ایشان درس رو به صورت جزوه تدریس میکنند و حضور و غیاب برایشان اهمیت ندارد ولی فعالیت کلاسی در نمره پایانی 1 نمره دارد امتحان های پی در پی کلاسی که4 نمره دارد و امتحان پایانی که از 15 نمره میباشد

1396

رشته های مرتبط

مدیریت بازرگانی

مهندسی عمران