--}} امیر محمدی - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال | کالج
امیر محمدی

امیر محمدی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

به صورت کلی از روی کتاب می باشد و حضور و غیاب اهمیت چندانی ندارد سوالات امتحان داده میشود از همان گرفته میشود از 16نمره می باشد 4نمره کنفرانس دارد

1396