امیر محمدی

استاد امیر محمدی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

به صورت کلی از روی کتاب می باشد و حضور و غیاب اهمیت چندانی ندارد سوالات امتحان داده میشود از همان گرفته میشود از 16نمره می باشد 4نمره کنفرانس دارد

سال 1396

ثبت نام اساتید