علیا سادات بهبهانی

علیا سادات بهبهانی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن

ارزیابی نشده

تدریس

ارزیابی نشده

نمره

ارزیابی نشده

امتحان

ارزیابی نشده

اخلاق

ارزیابی نشده

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

اطلاعات کاملی در دست نیست با تحویل دادن پروژه به احتمال زیاد پاس میشوید

1396