--}} علی برومندنیا - استاد شناسی | کالج
علی برومندنیا

علی برومندنیا

3.5 (7 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

2.6

نمره

3.9

امتحان

3.9

اخلاق

3.6

میانگین نمره

18

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

متوسط

1397

رشته های مرتبط

کامپیوتر - مهندسی نرم افزار

کامپیوتر - مهندسی فناوری اطلاعات

کامپیوتر - مهندسی سخت افزار

مدیریت