ابوالفضل مقامی

استاد ابوالفضل مقامی

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

بسته به درس از روی کتاب یا جزوه میباشد سطح تدریس ایشون متوسط میباشد از جزوه و سوالهای مشخص شده میباشد(اکثرا با ایشون پاس میکنند )

سال 1396

ثبت نام اساتید