وحید غفاری

استاد وحید غفاری

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

تدریس از طریق جزوه میباشد و قابل فهم تدریس میکنند تمرین کلاسی از هالیدی میدهند 10نمره جزوه+5نمره خارج از جزوه +5نمره تمرین های کلاسی (اکثرا با ایشون پاس میکنند)

سال 1396

ثبت نام اساتید