فاطمه صمدی طاری

استاد فاطمه صمدی طاری

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

از روی کتاب میباشد سختگیر و مقرراتی هستند روی حضور و غیاب حساس هستند امتحان ایشون شبیه کتاب میباشد و میانترم میگیرند

سال 1396

ثبت نام اساتید