روستا سکه روان

استاد روستا سکه روان

ارزیابی نشده

خصوصیات

سختی پاس کردن


تدریس

نمره

امتحان

اخلاق


میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

حضور و غیاب اهمیت چندانی ندارد کنفرانس دارند. استاد خوبی هستند بسیار خوب نمره میدهند امتحان پایانی راحت است

سال 1396

ثبت نام اساتید