--}} پروین جلیل القدر - استاد شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب | کالج
پروین جلیل القدر

پروین جلیل القدر

1 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

نیاز به تلاش مضاعف

تدریس

1

نمره

1

امتحان

1

اخلاق

1

میانگین نمره

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

هم از لحاظ تدریس و هم از لحاظ نمره دادن خیلی بده کل کلاسو میندازه

1401

رشته های مرتبط

مدیریت بیمه