پروین جلیل القدر

استاد پروین جلیل القدر

1 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

سخت

تدریس

1

نمره

1

امتحان

1

اخلاق

1

میانه نمرات

نامشخص

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

نامشخص

نظرات

این استاد دارای نظرات منفی نیز هست. جهت حفظ احترام اساتید، تنها با اکانت ویژه قابل مشاهده است.

هم از لحاظ تدریس و هم از لحاظ نمره دادن خیلی بده کل کلاسو میندازه

سال 1401

رشته های مرتبط

  • مدیریت بیمه
ثبت نام اساتید