عبدالکریم رفیعی راد

عبدالکریم رفیعی راد

3.8 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.3

نمره

3

امتحان

2.7

اخلاق

5

حضور و غیاب

دارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر