شاهرخ حسینی هاشمی

شاهرخ حسینی هاشمی

3.5 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

آسان

تدریس

4.5

نمره

3.5

امتحان

3

اخلاق

3

حضور و غیاب

ندارد

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر