نصراله مقصودی

نصراله مقصودی

4 (2 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

3

نمره

4.5

امتحان

5

اخلاق

3.5

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

می دهد
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

دانشگاه های تدریسی