پیمان هرسیج ثانی

پیمان هرسیج ثانی

4.7 (3 ارزیابی)

خصوصیات

سختی پاس کردن

بسیار آسان

تدریس

3.7

نمره

5

امتحان

5

اخلاق

5

میانگین نمره

20

حضور و غیاب

نامشخص

اجازه تغییر کد

نامشخص
ثبت نام اساتید

نظرات

بدون نظر

دانشگاه های تدریسی

رشته های مرتبط

حقوق